Regulamin

Poniżej znajduje się Regulamin konkursu Telemarketer Roku 2017.

Regulamin konkursu Telemarketer Roku 2018 zostanie opublikowany wkrótce.


Do pobrania:

Regulamin konkursu Telemarketer Roku 2017
Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu – Kryteria oceny rozmów
Załącznik 2 do Regulaminu KonkursuKryteria oceny nagrań w kategorii Wideorozmowa
Załącznik 3 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie o poufności otrzymywanych informacji w ramach Konkursu
Załącznik 4  do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie Uczestnika Konkursu
       

Regulamin konkursu Telemarketer Roku 2017

§1 ORGANIZATOR KONKURSU
 1. Konkurs pod nazwą Telemarketer Roku, zwany dalej Konkursem, jest prowadzony na zasadach niniejszego regulaminu (Regulamin).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerska 8/10,kod pocztowy 00-732, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000222550, NIP 5251011995, zwane dalej Organizatorem, lub SMB.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612- t.j.).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dla potrzeb Konkursu pod pojęciem „telemarketer” oraz „konsultant telefoniczny” rozumie się wszystkie stanowiska i funkcje realizujące w ramach struktur call/contact center działania związane z bezpośrednim kontaktem zdalnym, w tym w szczególności telefonicznym, w celu obsługi klienta, sprzedaży, windykacji i innych, zarówno w ruchu wychodzącym, jak i przychodzącym.
 6. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora, środków pozyskanych od Zgłaszających, a także środków pozyskanych od sponsorów lub partnerów.
§2 CELE KONKURSU
 1. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji zawodu konsultanta telefonicznego oraz promocji działań realizowanych za pośrednictwem struktur typu call/contact center poprzez identyfikowanie i propagowanie dobrych praktyk rynkowych.
 2. Podstawowym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych telemarketerów w następujących kategoriach konkursowych:

  1. Sprzedaż outbound
  2. Sprzedaż inbound
  3. Obsługa klienta
  4. Helpdesk
  5. Windykacja
  6. Inne projekty telefoniczne
  7. Wideorozmowa

W ramach Konkursu mogą zostać przyznane nagrody specjalne. Zasady przyznawania nagród specjalnych zostaną zatwierdzone przez Radę Programową Konkursu i podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Konkursu https://telemarketerroku.pl

§3 RADA PROGRAMOWA I JURY KONKURSU
 1. Organizator powołuje Radę Programową Konkursu.
 2. Rolą Rady Programowej jest opracowywanie zasad Konkursu, w tym niniejszego Regulaminu, w szczególności opracowywanie kryteriów oceny zgłoszonych uczestników Konkursu. Rolą Rady Programowej jest także weryfikacja przestrzegania zasad Konkursu oraz podejmowanie na bieżąco decyzji w sytuacjach niestandardowych nieprzewidzianych Regulaminem.
 3. Rada Programowa Konkursu powołuje Jury składające się z osób reprezentujących środowisko branżowe, w szczególności trenerów call/contact center i innych osób, które w swojej praktyce zawodowej odpowiadają za kontrolę i doskonalenie jakości pracy telemarketerów.
 4. Pełny skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 10 lutego 2017 roku.
 5. Jeśli liczba zgłoszeń do Konkursu będzie wymagała zwiększenia składu Jury, Rada Programowa podejmie decyzję o powiększeniu tego składu w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2017 roku. Decyzja może być podjęta na wniosek Przewodniczącego Jury.
§4 UCZESTNICY KONKURSU I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
 1. Zgłoszeń do Konkursu może dokonać podmiot gospodarczy (Zgłaszający), który prowadził działania telemarketingowe (tj. kampanie telemarketingowe w ruchu wychodzącym i/lub obsługa połączeń w ruchu przychodzących) zarejestrowane w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 10 marca 2017 roku.
 2. Uczestnikiem Konkursu (Uczestnik) może być telemarketer, który był związany ze Zgłaszającym w chwili wykonywania działań określonych w punkcie 1 dowolną formą współpracy, a jego staż współpracy ze Zgłaszającym na dzień rejestracji zapisów obsługi klienta zgłoszonych do Konkursu był nie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy.
 3. Telemarketer może być zgłoszony do Konkursu jako Uczestnik w kilku różnych kategoriach. W każdej kategorii dany telemarketer może być zgłoszony tylko raz.
 4. Zgłaszający zainteresowani udziałem w Konkursie powinni:

  1. Dokonać rejestracji Uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy („Formularz”) na stronie internetowej Konkursu https://telemarketerroku.pl, w zakładce „WEŹ UDZIAŁ”. Poprawne zgłoszenie musi obejmować:

   1. dane zgłaszanego Uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko);
   2. skan oświadczenia Uczestnika zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu;
   3. określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;
   4. nagrania 3 (trzech) rozmów Uczestnika zgłoszonego do kategorii Sprzedaż outbound, Sprzedaż inbound, Obsługa klienta, Helpdesk, Windykacja oraz Inne projekty telefoniczne, przy czym:
   5. nagrania muszą mieć postać plików w formacie MP3;
   6. jakość wszystkich 3 nagrań powinna umożliwiać Jury ich odsłuchanie i ocenę;
   7. nagrania (cała, pojedyncza rozmowa telefoniczna) nie mogą trwać dłużej niż 20 minut każde; przy czym nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych fragmentów, ani doklejonych fragmentów z innego połączenia;
   8. nagrania muszą mieć wyciszone dane osobowe (patrz §9 ust. 2);
   9. rozmowy muszą być prowadzone w języku polskim;
   10. nagrania 3 (trzech) rozmów wideo Uczestnika zgłoszonego do kategorii „Wideorozmowa”, przy czym:
   11. nagrania muszą mieć postać plików w formacie AVI, MP4, MOV lub WMV;
   12. jakość elementów audio oraz wideo wszystkich 3 nagrań powinna umożliwiać Jury ich odtworzenie i ocenę;
   13. nagrania (cała, pojedyncza wideorozmowa) nie mogą trwać dłużej niż 20 minut każde; przy czym nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych fragmentów, ani doklejonych fragmentów z innego połączenia;
   14. nagrania muszą mieć wyciszone i graficznie wymazane dane osobowe (patrz §9 ust. 2);
   15. rozmowy muszą być prowadzone w języku polskim;
   16. dane Zgłaszającego (nazwa podmiotu, adres, NIP);
   17. dane osoby reprezentującej Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon);
   18. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków przez osobę reprezentującą Zgłaszającego oraz Uczestnika;
   19. oświadczenie o poprawności merytorycznej nagrań, tj. zgodności przekazywanych informacji z rzeczywistością i obowiązującymi zasadami (np. w zakresie szczegółów prezentowanej oferty, lub zasad obsługi klienta);

Formularz umożliwia zgłoszenie kilku Uczestników jednocześnie (dla tej samej osoby reprezentującej Zgłaszającego).

 1. Dokonać prawidłowej rejestracji zgłoszeń najpóźniej do dnia 16 marca 2017 roku,
 2. Dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury, w terminie nie późniejszym niż 20 marca zgodnie z poniższymi danymi:

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB,

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Millennium Bank nr konta 89 1160 2202 0000 0000 8618 2926

Tytuł przelewu: Telemarketer Roku 2017 – numer faktury

 1. Ustala się następujące stawki opłaty za udział w Konkursie:

  1. 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) + 23% VAT za każdego zgłoszonego Uczestnika w kategoriach wskazanych w §2 ust. 2a-f
  2. 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za każdego zgłoszonego Uczestnika w kategorii wskazanej w §2 ust. 2g.
 2. Niewypełnienie przez Zgłaszającego któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności brak opłaty za zgłoszenie, błędne wypełnienie formularza, nadesłanie zgłoszenia po upływie terminu, wskazanie niewłaściwej kategorii, przekazanie uszkodzonych lub niewłaściwych nagrań, przekazanie nagrań niespełniających innych wymogów opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu spowoduje dyskwalifikację zgłoszenia Uczestnika i wyłączenie go z oceny przez Jury.
§5 PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest ocena jakości pracy i postawy zgłoszonych Uczestników i wyłonienie najlepszego telemarketera zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku 1 i Załączniku 2 do Regulaminu.

§6 PRZEBIEG KONKURSU
 1. Jury dokona oceny zgłoszeń w trzech etapach:

  1. I etap – ocena formalna poprawności zgłoszeń zgodnie z zapisami §4 ust. 4; za ocenę formalną zgłoszeń odpowiada Organizator.
  2. II etap – ocena nadesłanych w ramach zgłoszeń nagrań każdego Uczestnika w oparciu o arkusze ocen opracowane przez Jury zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku 1 i Załączniku 2 do Regulaminu.;

   1. Jury dokona kalibracji sposobu oceny między członkami Jury, w szczególności sposobu wartościowania poszczególnych elementów oceny rozmów zgodnie z Załącznikiem 1 i Załącznikiem 2 do Regulaminu przed rozpoczęciem prac związanych z ocenami zgłoszeń w I etapie. Kalibracja zostanie przeprowadzona na bezpośrednim spotkaniu członków Jury. Przewodniczący Jury może podjąć dodatkowe działania zmierzające do kalibracji ocen członków Jury.
   2. Żadne zgłoszenie do Konkursu przekazane przez określonego Zgłaszającego nie będzie oceniane przez członka Jury reprezentującego tego Zgłaszającego. Za właściwą dystrybucję zgłoszeń do oceny do poszczególnych członków Jury odpowiada przewodniczący Jury.
   3. Każda rozmowa zostanie oceniona przez minimum dwóch członków Jury niezależnie. W szczególności w przypadku wystąpienia istotnych różnic w ocenie rozmowy dokonanych przez dwóch członków Jury, Przewodniczący Jury podejmie decyzje o dokonaniu oceny tej rozmowy przez dodatkowych członków Jury w ilości wymaganej do zobiektywizowania ostatecznej oceny.
   4. Członkowie Jury podczas oceny każdej rozmowy  nie będą mieli informacji na temat ocen dokonanych przez innych członków Jury.
  3. III etap – bezpośrednia ocena Uczestników wybranych po II etapie przez Jury składająca się z:

   1. Telefonicznych lub wideotelefonicznych rozmów symulacyjnych wg scenariuszy opracowanych przez Jury
   2. indywidualnych rozmów Jury z Uczestnikami;
 2. Prace związane z oceną zgłoszeń zostaną przeprowadzone:
 1. I etap – w terminie od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu do dnia 24 marca 2017 roku;
 2. II etap – w terminie od zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu do dnia 27 kwietnia 2017 roku;
 3. III etap – w trakcie bezpośrednich spotkań w siedzibie organizatora, w terminie od 15 do 17 maja 2017 roku;
 1. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury w II etapie najwyżej spośród wszystkich otrzymanych w trakcie Konkursu (maksymalnie po 5 Uczestników w każdej kategorii) zostaną zakwalifikowani do III etapu.
 2. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone przez Organizatora do dnia 27 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej https://telemarketerroku.pl.
 3. Po zakończeniu III etapu Jury w czasie wspólnych obrad wybierze zwycięzców poszczególnych Kategorii. Zwycięzcy otrzymają tytuł "Zwycięzca w Konkursie Telemarketer Roku 2017 – IX edycja” wraz ze statuetką będącą potwierdzeniem zwycięstwa w danej kategorii. Jury może też przyznać wyróżnienia wybranym przez siebie Uczestnikom.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu Telemarketer Roku w poszczególnych lub wszystkich kategoriach.
 5. Jury oceniać będzie zgłoszenia według kryteriów opisanych w Załączniku 1 nr 1 i Załączniku 2 do Regulaminu.
 6. Decyzja Jury jest ostateczna.
 7. Członkowie Jury oraz wszystkie inne osoby, które będą miały dostęp do nagrań przekazanych w ramach zgłoszeń do Konkursu zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych w Konkursie informacji (załącznik nr 3 do Regulaminu).
§7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 1. Ogłoszenie listy nominowanych, tj. zakwalifikowanych do III etapu Konkursu nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017 roku na stronie https://telemarketerroku.pl. Organizator poinformuje o tym fakcie każdego Uczestnika poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną po stronie Zgłaszającego wskazaną na Formularzu przy rejestracji zgłoszenia.
 2. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i rozdanie nagród, w tym statuetek, nastąpi w Warszawie podczas Gali zorganizowanej przez Organizatora. Data i miejsce Gali zostaną podane przez Organizatora do publicznej informacji, w szczególności na stronie https://telemarketerroku.pl/.
 3. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Do każdej z nagród rzeczowych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej (ubruttowienie). Za zgodą zwycięzcy ta nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego zwycięzcę zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu lub telewizji oraz w sieci Internet, w zakresie nazwy Zgłaszającego, imienia i nazwiska Uczestnika oraz kategorii, w jakiej przyznano nagrodę lub wyróżnienie.
§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za materiały przesłane w ramach zgłoszeń do Konkursu. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia, spoczywa na Zgłaszającym.
 2. Wszystkie koszty związane z uczestniczeniem w Konkursie pokrywa Zgłaszający.
§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych Uczestnika oraz osoby reprezentującej Zgłaszającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135- t.j.). Dane Uczestnika przetwarzane są w zakresie niezbędnym do organizacji Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu, natomiast dane osoby reprezentującej Zgłaszającego w zakresie niezbędnym do kontaktu ze Zgłaszającym. Każdy podmiot danych ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przesłane nagrania nie mogą zawierać danych identyfikujących klientów, z którymi prowadzono rozmowy. Odpowiedzialność za odpowiednie zanonimizowanie nagrań leży po stronie Zgłaszającego.
 3. Dane osób reprezentujących Zgłaszającego będą przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do kontaktu ze Zgłaszającym.
 4. Zgłaszający zobowiązuje się do zebrania zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (w tym publikację wizerunku) od Uczestnika.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie zwraca zgłoszeń przekazanych mu w ramach Konkursu.
 2. Organizator oświadcza, że przekazane w ramach zgłoszeń nagrania zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych. Nagrania zostaną zniszczone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora Konkursu lub drogą mailową na adres telemarketer@smb.pl.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu: https://telemarketerroku.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie zmiany adresu strony internetowej Konkursu oraz wydłużenia terminu na nadesłanie prac. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej Konkursu https://telemarketerroku.pl.