Regulamin

Do pobrania:

Regulamin konkursu Telemarketer Roku 2018
Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu – Kryteria oceny rozmów
Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu Kryteria oceny nagrań w kategorii Wideorozmowa
Załącznik 3 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie o poufności otrzymywanych informacji w ramach Konkursu
Załącznik 4  do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie Uczestnika Konkursu
       

Regulamin konkursu Telemarketer Roku 2018

1.ORGANIZATOR KONKURSU

1.1.Konkurs pod nazwą „Telemarketer Roku 2018” (dalej: Konkurs) prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin).

1.2.Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222550, NIP 5251011995, REGON 011263596 (dalej: Organizator).

1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w okresie od 1 lutego 2018 r. na zasadach określonych w rozdziale 2. Regulaminu.

1.4.Dla potrzeb Konkursu pod pojęciem „telemarketer” oraz „konsultant telefoniczny” rozumie się wszystkie stanowiska i funkcje realizujące w ramach struktur call/contact center działania związane z bezpośrednim kontaktem zdalnym, w tym w szczególności telefonicznym, w celu obsługi klienta, sprzedaży, windykacji i innych, zarówno w ruchu wychodzącym, jak i przychodzącym.

1.5.Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora, środków pozyskanych od Zgłaszających, a także środków pozyskanych od sponsorów lub partnerów Organizatora.

2.CELE KONKURSU

2.1.Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji pracy konsultanta telefonicznego oraz promocji działań realizowanych za pośrednictwem struktur typu call/contact center poprzez identyfikowanie i propagowanie dobrych praktyk rynkowych.

2.2.Celem Konkursu jest ocena jakości pracy i postawy zgłoszonych Uczestników i wyłonienie najlepszych telemarketerów, zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Regulaminu w następujących kategoriach konkursowych:

2.2.1.Sprzedaż outbound;

2.2.2.Sprzedaż inbound;

2.2.3.Obsługa klienta;

2.2.4.Helpdesk dla klientów;

2.2.5.Helpdesk wewnętrzny;

2.2.6.Windykacja;

2.2.7.Inne projekty telefoniczne;

2.2.8.Wideorozmowa.

2.3.W ramach Konkursu Organizator może ponadto przyznać dodatkowe nagrody Zgłaszającym. W tym celu, Organizator stworzy specjalny ranking w oparciu o kryterium średniej arytmetycznej punktów otrzymanych przez poszczególnych Uczestników w drugim etapie Konkursu. W rankingu zostaną uwzględnieni wyłącznie ci Zgłaszający, którzy zgłoszą do Konkursu co najmniej 5 (słownie: pięciu) Uczestników. Zwycięzcami rankingu zostaną Zgłaszający, którzy osiągną najwyższe pozycje w rankingu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie stworzenia rankingu i nie przyznania nagrody. Organizator udostępni na Stronie Internetowej Konkursu do dnia 19 kwietnia 2018 roku ostateczną informację o tym, czy i ile nagród zostanie przyznanych Zgłaszającym.

2.4.W ramach Konkursu mogą zostać przyznane nagrody specjalne dla Uczestników. Zasady przyznawania nagród specjalnych zostaną zatwierdzone przez Radę Programową Konkursu i podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Konkursu dostępnej pod adresem https://telemarketerroku.pl. (dalej: Strona Internetowa Konkursu) najpóźniej do dnia 7 maja 2018.

3.RADA PROGRAMOWA I JURY KONKURSU

3.1.W ramach Konkursu Organizator powoła Radę Programową Konkursu (dalej: Rada Programowa).

3.2.Rolą Rady Programowej jest opracowanie zasad Konkursu, w tym niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez opracowanie kryteriów oceny zgłoszonych uczestników Konkursu. Rolą Rady Programowej jest także weryfikacja przestrzegania zasad Konkursu oraz bieżące rozstrzyganie sytuacji zaistniałych w związku z przeprowadzaniem Konkursu.

3.3.Rada Programowa powoła Jury składające się z osób reprezentujących środowisko branżowe, w szczególności trenerów call/contact center i innych osób, które w swojej praktyce zawodowej odpowiadają za kontrolę i doskonalenie jakości pracy telemarketerów.

3.4.Pełny skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 31 stycznia 2018 roku na Stronie Internetowej Konkursu.

3.5.Jeśli liczba zgłoszeń do Konkursu będzie wymagała zwiększenia składu Jury, Rada Programowa podejmie decyzję o powiększeniu tego składu w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2018 roku. Decyzja może być podjęta na wniosek Przewodniczącego Jury.

4.UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

4.1.Zgłoszenia do Konkursu może dokonać podmiot gospodarczy, który w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 8 marca 2018 roku prowadził działania telemarketingowe, tj. kampanie telemarketingowe w ruchu wychodzącym i/lub obsługa połączeń telefonicznych lub połączeń wideo w ruchu przychodzących (dalej: Zgłaszający). Zgłaszający powinien wyznaczyć osobę uprawnioną do reprezentowania go w związku z Konkursem, w tym zwłaszcza odpowiedzialną za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz bieżący kontakt z Organizatorem.

4.2.Uczestnikiem Konkursu może być telemarketer, który: okresie, o którym mowa pkt 4.1. Regulaminu współpracował ze Zgłaszającym (bez względu na formę tej współpracy, w tym zwłaszcza był zatrudniony u Zgłaszającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, o dzieło itp.), a jego współpraca ze Zgłaszającym na dzień rozpoczęcia rejestracji zgłoszeń do Konkursu trwała nieprzerwanie co najmniej 6 (słownie: sześć) miesięcy; (dalej Uczestnik).

4.3.Telemarketer może być zgłoszony do Konkursu jako Uczestnik w kilku różnych kategoriach. W każdej kategorii dany telemarketer może być zgłoszony tylko raz.

4.4.Zgłaszający zainteresowani udziałem w Konkursie powinni dokonać rejestracji Uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej Konkursu w zakładce „WEŹ UDZIAŁ” (dalej: Formularz). Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest w dwóch turach:

4.4.1.I tura przyjmowania zgłoszeń trwa w dniach od 1 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r.

4.4.2.II tura przyjmowania zgłoszeń trwa w dniach od 5 marca 2018 r. do 9 marca 2018 roku.

4.5.Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać następujące informacje:

4.5.1.dane zgłaszanego Uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko);

4.5.2.skan oświadczenia Uczestnika zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu;

4.5.3.określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;

4.5.4.w przypadku Uczestnika zgłoszonego do kategorii wskazanych w pkt 2.2.1.-2.2.7 Regulaminu, należy załączyć 3 (słownie: trzy) nagrania rozmów Uczestnika (odrębnie dla każdej z ww. kategorii, w której Uczestnik został zgłoszony) przy czym:

4.5.4.1.nagrania muszą mieć postać plików elektronicznych w formacie MP3;

4.5.4.2.jakość wszystkich 3 nagrań powinna umożliwiać Jury ich odsłuchanie i ocenę;

4.5.4.3.każde nagranie (cała, pojedyncza rozmowa telefoniczna) nie powinno trwać dłużej niż 20 minut; do Konkursu mogą zostać zgłoszone nagrania, które będą trwały dłużej niż 20 minut jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości, o której mowa w pkt 4.7.5. Regulaminu;

4.5.4.4.nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych fragmentów, ani doklejonych fragmentów z innego połączenia,

4.5.4.5.nagrania muszą mieć wyciszone dane osobowe w taki sposób, aby nie można było z nagrania uzyskać informacji o kliencie, z którym rozmowa byłą prowadzona;

4.5.4.6.rozmowy muszą być prowadzone w języku polskim;

4.5.4.7.nagranie nie może zawierać danych identyfikujących klientów, z którymi prowadzono rozmowy; odpowiedzialność za odpowiednie zanonimizowanie nagrań leży po stronie Zgłaszającego;

4.5.5.w przypadku Uczestnika zgłoszonego do kategorii wskazanej w pkt 2.2.8. Regulaminu 3 (słownie: trzy) nagrania rozmów wideo Uczestnika, przy czym:

4.5.5.1.nagrania muszą mieć postać plików elektronicznych w formacie AVI, MP4, MOV lub WMV;

4.5.5.2.jakość elementów audio oraz wideo wszystkich 3 nagrań powinna umożliwiać Jury ich odtworzenie i ocenę;

4.5.5.3.każde nagranie (cała, pojedyncza wideorozmowa) nie powinno trwać dłużej niż 20 minut; do Konkursu mogą zostać zgłoszone nagrania, które będą trwały dłużej niż 20 minut jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości, o której mowa w pkt 4.7.5. Regulaminu;

4.5.5.4.nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych fragmentów, ani doklejonych fragmentów z innego połączenia,

4.5.5.5.nagrania muszą mieć wyciszone dane osobowe w taki sposób, aby nie można było z nagrania uzyskać informacji o kliencie, z którym rozmowa byłą prowadzona;

4.5.5.6.rozmowy muszą być prowadzone w języku polskim;

4.5.5.7.nagranie nie może zawierać danych identyfikujących klientów, z którymi prowadzono rozmowy; odpowiedzialność za odpowiednie zanonimizowanie nagrań leży po stronie Zgłaszającego;

4.5.6.dane Zgłaszającego (nazwa podmiotu, adres, NIP);

4.5.7.dane osoby reprezentującej Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon);

4.5.8.oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków przez osobę reprezentującą Zgłaszającego oraz Uczestnika;

4.5.9.oświadczenie o poprawności merytorycznej nagrań, tj. zgodności przekazywanych informacji z rzeczywistością i obowiązującymi zasadami (np. w zakresie szczegółów prezentowanej oferty, lub zasad obsługi klienta);

Jeden Formularz umożliwia zgłoszenie większej ilości Uczestników przez tego samego Zgłaszającego.

4.6.Po prawidłowym wypełnieniu Formularza, Zgłaszający zobowiązany jest dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT. Zapłata z tytułu wystawionej faktury VAT powinna nastąpić nie później niż do dnia 16 marca 2018 zgodnie z poniższymi danymi:

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB,

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Millennium Bank nr konta 89 1160 2202 0000 0000 8618 2926

Tytuł przelewu: Telemarketer Roku 2018 – numer faktury

4.7.Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 4.6. Regulaminu została ustalona zgodnie z następującymi zasadami:

4.7.1.za zgłoszenia dokonane w I turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za każdego zgłoszonego Uczestnika w kategoriach wskazanych w pkt 2.2.1-2.2.7. Regulaminu;

4.7.2.za zgłoszenia dokonane w II turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za każdego Uczestnika zgłoszonego w kategorii wskazanej w pkt 2.2.1-2.2.7. Regulaminu;

4.7.3.za zgłoszenia dokonane w I turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości 199,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) + 23% VAT za każdego Uczestnika zgłoszonego w kategorii wskazanej w pkt 2.2.8. Regulaminu;

4.7.4.za zgłoszenia dokonane w II turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości 249,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za każdego Uczestnika zgłoszonego w kategoriach wskazanych w 2.2.8. Regulaminu ;

4.7.5.dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT za każde zgłoszone nagranie trwające dłużej niż 20 minut.

4.8.Dokonanie łącznie wszystkich czynności, o których mowa w pkt 4.4.-4.7. Regulaminu zwane będzie w dalszej części Regulaminu ”Zgłoszeniem”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków opisanych pkt 4.4.-4.7. Regulaminu, a w szczególności nieuiszczenie opłaty za Zgłoszenie, błędne wypełnienie Formularza, nadesłanie Zgłoszenia po upływie terminu, wskazanie niewłaściwej kategorii, przekazanie uszkodzonych lub niewłaściwych nagrań, przekazanie nagrań niespełniających innych wymogów oznacza, że Zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu i nie będzie uwzględniane przez Jury przy wyborze zwycięzców.

5.PRZEBIEG KONKURSU

5.1.Zgłoszenia nadesłane w Konkursie będą weryfikowane i oceniane w trzech etapach, zgodnie z następującą procedurą:

5.1.1.I etap Konkursu –  w którym następuje weryfikacja poprawności Zgłoszeń zgodnie z pkt 4.4.-4.7. Regulaminu; za ocenę formalną Zgłoszeń odpowiada Organizator;

5.1.2.II etap Konkursu – w którym Jury dokona ocena nadesłanych nagrań w oparciu o arkusze ocen opracowane przez Jury zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku 1 i Załączniku 2 do Regulaminu:

5.1.2.1.Jury określi zasady dokonywania oceny Zgłoszeń, w szczególności sposobu wartościowania poszczególnych elementów Zgłoszeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 do Regulaminu;

5.1.2.2.Zgłoszenie do Konkursu przekazane przez określonego Zgłaszającego nie będzie oceniane przez członka Jury reprezentującego tego Zgłaszającego. Za rozdzielenie Zgłoszeń do oceny pomiędzy poszczególnymi członkami Jury odpowiada Przewodniczący Jury;

5.1.2.3.każde nagranie (rozmowa) zostanie ocenione odrębnie i niezależnie przez minimum dwóch członków Jury. W przypadku wystąpienia istotnych różnic w ocenie nagrania (rozmowy) dokonanych przez dwóch członków Jury, Przewodniczący Jury podejmie decyzję o dokonaniu oceny tego nagrania (rozmowy) przez dodatkowych członków Jury w ilości wymaganej do zobiektywizowania ostatecznej oceny;

5.1.2.4.Członkowie Jury podczas oceny każdego nagrania (rozmowy) nie będą informowani o ocenach dokonanych przez innych członków Jury.

5.1.3.III etap Konkursu– bezpośrednia ocena Uczestników, których Zgłoszenia zostały zaklasyfikowane przez Jury do dalszego udziału w Konkursie składająca się z:

5.1.3.1.telefonicznych lub wideotelefonicznych rozmów symulacyjnych według scenariuszy opracowanych przez Jury oraz

5.1.3.2.indywidualnych rozmów Jury z Uczestnikami, w czasie których Uczestnicy dokonają autoprezentacji;

5.2.Prace związane z oceną Zgłoszeń, o których mowa w pkt 5.1. Regulaminu zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi zasadami:

5.2.1.I etap Konkursu – ocena Zgłoszeń trwać będzie w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.;

5.2.2.II etap Konkursu – ocena Zgłoszeń trwać będzie w terminie od 14 marca  przyjmowania zgłoszeń do Konkursu do dnia 17 kwietnia  2018 r.;

5.2.3.III etap Konkursu – ocena Uczestników nastąpi w trakcie bezpośrednich spotkań w siedzibie Organizatora, w terminie od 14 do 16 maja 2018 r.;

5.3.Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury w II etapie najwyżej spośród wszystkich otrzymanych w trakcie Konkursu (maksymalnie po 4 Uczestników w każdej kategorii) zostaną zakwalifikowani do III etapu Konkursu.

5.4.Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do III etapu Konkursu nastąpi w dniu 19 kwietnia 2018 r. na Stronie Internetowej Konkursu. Ponadto, Organizator poinformuje o tym fakcie każdego Uczestnika poprzez kontakt z osobą reprezentującą Zgłaszającego wskazaną w Formularzu, zgodnie z pkt 4.5.7. Regulaminu.

5.5.Po zakończeniu III etapu Konkursu Jury w czasie wspólnych obrad wybierze po jednym zwycięzcy z każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają tytuł "Zwycięzca w Konkursie Telemarketer Roku 2018 – X edycja” wraz ze statuetką będącą potwierdzeniem zwycięstwa w danej kategorii. Jury może ponadto przyznać nagrody specjalne (wyróżnienia) wybranym przez siebie Uczestnikom.

5.6.Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu „Telemarketer Roku 2018” w poszczególnych lub wszystkich kategoriach.

5.7.Jury oceniać będzie Zgłoszenia według kryteriów opisanych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Regulaminu.

5.8.Decyzja Jury jest ostateczna.

5.9.Członkowie Jury oraz wszystkie inne osoby, które będą miały dostęp do nagrań przekazanych w ramach Zgłoszeń do Konkursu zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych w Konkursie informacji, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

6.NAGRODY ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

6.1.Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i rozdanie nagród, nastąpi w Warszawie podczas gali zorganizowanej przez Organizatora. Data i miejsce organizowania gali zostaną podane przez Organizatora za pośrednictwem  Strony Internetowej Konkursu nie później niż do dnia 1 marca 2018 roku.

6.2.W skład nagród przeznaczonych do wydania zwycięzcom w Konkursie wchodzi statuetka „Telemarketera Roku 2018” ufundowana przez Organizatora oraz nagrody finansowane przez sponsorów i partnerów Konkursu.

Ponadto, z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody, Organizator udziela Zgłaszającemu nieodpłatnej licencji na posługiwanie się logotypem „Telemarketer Roku” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wykorzystania dla celów marketingowych, w tym reklamy i promocji swojej działalności gospodarczej.

6.3.Każdemu nagrodzonemu Uczestnikowi w Konkursie zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.4.W przypadku, gdyby zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu Organizator podjął decyzję o przyznaniu nagród również Zgłaszającym, którzy biorą udział w Konkursie jako podatnicy CIT (np. spółki z o. o., S.A.), wówczas Zgłaszający zobowiązani są do samodzielnego rozliczenia otrzymanych w Konkursie nagród jako przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu, telewizji oraz w sieci Internet, w zakresie nazwy (firmy) Zgłaszającego, imienia i nazwiska zwycięskiego Uczestnika oraz kategorii, w jakiej przyznano nagrodę lub wyróżnienie.

7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1.Dane osobowe zebrane w związku z przeprowadzaniem Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (do 25 maja 2018 r.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (od 25 maja 2018 r.).

7.2.Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa; telefon 22 555 33 10, e-mail: stowarzyszenie@smb.pl Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9 – 17

7.3.Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu.

7.4.Odbiorcami danych są podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp.

7.5.Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcia udziału w Konkursie.

7.6.Dane osobowe przechowywane będą do 2028 r., tj. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie.

7.7.Każdy osoba, której dane są przetwarzane w związku z organizacją Konkursu ma prawo do:

7.7.1.żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych;

7.7.2.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7.7.3.przenoszenia danych;

7.7.4.wniesienia skargi do organu sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.

8.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Konkursu lub wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu.

8.3.Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za materiały przesłane w ramach zgłoszeń do Konkursu. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia, spoczywa na Zgłaszającym.

8.4.Wszystkie koszty związane z uczestniczeniem w Konkursie, w tym zwłaszcza opłaty za Zgłoszenie w Konkursie, koszty dojazdu do miejsca przebiegu III etapu konkursu oraz organizacji gali pokrywa Zgłaszający.

8.5.Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8.6.Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8.7.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.

8.8.Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

8.9.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8.10.Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

8.11.Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

8.12.Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.13.Organizator nie zwraca zgłoszeń przekazanych mu w ramach Konkursu.

8.14.Organizator oświadcza, że przekazane w ramach zgłoszeń nagrania zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych. Nagrania zostaną zniszczone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.