Regulamin

Regulamin Konkursu Telemarketer Roku 2020

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 Kryteria Oceny Rozmów w konkursie Telemarketer Roku 2020 (Załącznik 1 do Regulaminu TR

2) Załącznik nr 2 Oświadczenie o poufności otrzymywanych informacji w ramach konkursu Telemarketer Roku 2020 (Załącznik 2 do Regulaminu TR)

3) Załącznik nr 3 Oświadczenie Uczestnika konkursu Telemarketer Roku 2020 (Załącznik 3 do Regulaminu TR

4) Załącznik nr 4 Zasady przetwarzania danych osobowych przy przeprowadzaniu Konkursu Telemarketer Roku 2020 (Załącznik 4 do Regulaminu TR)

 

 

REGULAMIN KONKURSU TELEMARKETER ROKU 2020

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Konkurs pod nazwą „Telemarketer Roku 2020” (dalej: Konkurs) prowadzony jest na zasadach

  określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin).

 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222550, NIP 5251011995, REGON 011263596 (dalej: Organizator).

 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w okresie od 3 lutego 2020 r. na zasadach określonych w rozdziale IV Regulaminu.

 4. Dla potrzeb Konkursu pod pojęciem „telemarketer” oraz „konsultant telefoniczny” rozumie się wszystkie stanowiska i funkcje realizujące działania związane z bezpośrednim kontaktem zdalnym, w tym w szczególności telefonicznym, z interesariuszami danej organizacji (np. konsumenci, partnerzy, klienci wewnętrzni) w celu obsługi klienta, sprzedaży, windykacji i innych, zarówno w ruchu wychodzącym, jak i przychodzącym.

 5. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora, środków pozyskanych od Zgłaszających, a także środków pozyskanych od sponsorów lub partnerów Organizatora.

 

II. CELE KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji pracy konsultanta telefonicznego oraz promocji działań realizowanych za pośrednictwem struktur typu contact center poprzez identyfikowanie i propagowanie dobrych praktyk rynkowych.

 2. Celem Konkursu jest ocena jakości pracy i postawy zgłoszonych Uczestników oraz wyłonienie najlepszych telemarketerów, zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu w następujących kategoriach konkursowych:

2.1.  Obsługa klienta;

2.2.  Sprzedaż outbound;

2.3.  Sprzedaż inbound;

2.4.  Helpdesk;

2.5.  Windykacja;

2.6.  Wideorozmowa;

2.7.  Czat sprzedażowy;

2.8.  Czat obsługowy;

2.9.  Customer service in English.

 

 1. W ramach Konkursu Organizator może przyznać również Zgłaszającym nagrody w różnych kategoriach, w tym nagrody Grand Prix. W celu wyłonienia zwycięzców nagród Grand Prix Organizator stworzy specjalny ranking w oparciu o szczegółowe kryteria, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Konkursu. W rankingu zostaną uwzględnieni wyłącznie ci Zgłaszający, którzy zgłoszą do Konkursu, co najmniej 5 (słownie: pięciu) Uczestników. Zwycięzcami rankingu zostaną Zgłaszający, którzy osiągną najwyższe miejsca w rankingu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie stworzenia rankingu i nie przyznania nagród Grand Prix, w szczególności w sytuacji, gdy nadesłane zgłoszenia nie spełnią kryteriów, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu.

 2. W ramach Konkursu mogą zostać przyznane nagrody specjalne dla Uczestników. Zasady przyznawania nagród specjalnych zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Konkursu dostępnej pod adresem www.telemarketerroku.pl (dalej: Strona Internetowa Konkursu) najpóźniej do dnia 27 maja 2020 roku.

 

III. JURY KONKURSU

 1. Organizator powoła Jury składające się z osób reprezentujących środowisko branżowe, w szczególności trenerów contact center i innych osób, które w swojej praktyce zawodowej odpowiadają za kontrolę i doskonalenie jakości pracy telemarketerów.

 2. Pełny skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 20 grudnia 2019 roku na Stronie Internetowej Konkursu.

 3. Jeśli liczba zgłoszeń do Konkursu będzie wymagała zwiększenia składu Jury, Organizator podejmie decyzję o powiększeniu tego składu w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2020 roku. Decyzja może być podjęta na wniosek Przewodniczącego Jury.

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

 1. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać podmiot gospodarczy, który w okresie od 15 marca 2019 roku do 5 marca 2020 roku prowadził działania telemarketingowe, tj. kampanie telemarketingowe w ruchu wychodzącym i/lub obsługa połączeń telefonicznych lub połączeń wideo w ruchu przychodzących i/lub działania polegające na bezpośredniej komunikacji z klientami przy użyciu internetowych kanałów kontaktu (dalej: Zgłaszający). Zgłaszający powinien wyznaczyć osobę uprawnioną do reprezentowania go w związku z Konkursem, w tym zwłaszcza odpowiedzialną za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz bieżący kontakt z Organizatorem.

 2. Uczestnikiem Konkursu może być telemarketer, który w okresie, o którym mowa pkt IV.1. Regulaminu współpracował ze Zgłaszającym (bez względu na formę tej współpracy, w tym zwłaszcza był zatrudniony u Zgłaszającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, o dzieło itp.), a jego współpraca ze Zgłaszającym na dzień rozpoczęcia rejestracji zgłoszeń do Konkursu trwała nieprzerwanie, co najmniej 6 (słownie: sześć) miesięcy (dalej Uczestnik).

 3. Telemarketer może być zgłoszony do Konkursu jako Uczestnik w kilku różnych kategoriach. W każdej kategorii dany telemarketer może być zgłoszony tylko raz.

 4. Zgłaszający zainteresowani udziałem w Konkursie powinni dokonać rejestracji Uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej Konkursu w zakładce „WEŹ UDZIAŁ” (dalej: Formularz). Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest w dwóch turach:

4.1. I tura przyjmowania zgłoszeń trwa w dniach od 3 lutego do 28 lutego2020 r.

4.2. II tura przyjmowania zgłoszeń trwa w dniach od 2 marca do 6 marca 2020 r.

 

5. Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać następujące informacje:

 

5.1.dane zgłaszanego Uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce  zamieszkania – miejscowość);

 

5.2.skan oświadczenia Uczestnika zawierającego zgodę na publikację wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu;

 

5.3.  określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;

 

5.4.  w przypadku Uczestnika zgłoszonego do kategorii wskazanych w pkt II.2.1.-II.2.5 oraz II.2.9. Regulaminu, należy załączyć 3 (słownie: trzy) nagrania rozmów Uczestnika (odrębnie dla każdej z ww. kategorii, w której Uczestnik został zgłoszony) przy czym:

5.4.1 nagrania muszą mieć postać plików elektronicznych w formacie MP3;

5.4.2. jakość wszystkich 3 nagrań powinna umożliwiać Jury ich odsłuchanie i ocenę;

5.4.3. każde nagranie (cała, pojedyncza rozmowa telefoniczna) nie powinno trwać dłużej niż 20 minut; do Konkursu mogą zostać zgłoszone nagrania, które będą trwały dłużej niż 20 minut jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości, o której mowa w pkt IV.7.4. Regulaminu;

5.4.4. nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych fragmentów, ani doklejonych fragmentów z innego połączenia,

5.4.5. rozmowy muszą być prowadzone w języku polskim, za wyjątkiem kategorii o której mowa w pkt. II.2.9, która musi być prowadzona w języku angielskim;

5.4.6. nagranie nie może zawierać danych identyfikujących osoby (klienta), z którymi prowadzono rozmowę; odpowiedzialność za odpowiednie zanonimizowanie nagrań leży po stronie Zgłaszającego;

5.5. w przypadku Uczestnika zgłoszonego do kategorii wskazanych w pkt II.2.6. Regulaminu, należy załączyć 3 (słownie: trzy) nagrania rozmów wideo Uczestnika, przy czym:

5.5.1.  nagrania muszą mieć postać plików elektronicznych w formacie AVI, MP4, MOV lub WMV;

5.5.2.  jakość elementów audio oraz wideo wszystkich 3 nagrań powinna umożliwiać Jury ich odtworzenie i ocenę;

5.5.3.  każde nagranie (cała, pojedyncza wideorozmowa) nie powinno trwać dłużej niż 20 minut; do Konkursu mogą zostać zgłoszone nagrania, które będą trwały dłużej niż 20 minut jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości, o której mowa w pkt IV.7.4. Regulaminu;

5.5.4.  nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych fragmentów, ani doklejonych fragmentów z innego połączenia;

5.5.5.  rozmowy muszą być prowadzone w języku polskim;

5.5.6.  nagranie nie może zawierać danych identyfikujących osoby (klienta), z którymi prowadzono rozmowy; odpowiedzialność za odpowiednie zanonimizowanie nagrań leży po stronie Zgłaszającego;

5.6. w przypadku Uczestnika zgłoszonego do kategorii wskazanych w pkt II. 2.7. i 2.8.  Regulaminu, należy załączyć 3 (słownie: trzy) zapisy konwersacji, przy czym:

5.6.1.  konwersacje muszą być zapisane w formacie graficznym z rozszerzeniem pdf, jpg, png, gif;

5.6.2.  jakość każdej z 3 konwersacji powinna umożliwiać Jury ich weryfikację i ocenę;

5.6.3.  konwersacje powinny być przesłane w całości, wraz z automatycznym powitaniem (jeśli jest stosowane w danej rozmowie) i załącznikami przesłanymi w czasie korespondencji;

5.6.4.konwersacje powinny być oznaczone czasem tj. wskazana dokładana godzina poszczególnych wiadomości w ramach konwersacji;

5.6.5.  konwersacje muszą być przeprowadzone w języku polskim;

5.6.6.  konwersacje muszą być jedną spójną całością, niedopuszczalne jest doklejanie fragmentów rozmów z innych konwersacji lub wycinanie fragmentów;

5.6.7.  zanonimizowane tj. dane osobowe klienta (rozmówcy) muszą być niewidoczne – odpowiednie zanonimizowanie danych leży po stronie Zgłaszającego.

5.7.  dane Zgłaszającego (nazwa podmiotu, adres, NIP, liczba stanowisk cc);

 

5.8.  dane osoby reprezentującej Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon);

 

5.9.  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków przez osobę reprezentującą Zgłaszającego oraz Uczestnika;

 

5.10.  oświadczenie o poprawności merytorycznej nagrań, tj. zgodności przekazywanych informacji z rzeczywistością i obowiązującymi zasadami (np. w zakresie szczegółów prezentowanej oferty, lub zasad obsługi klienta);

 

5.11.  deklaracja chęci uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział firmy w Konkursie.

 

6. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza, Zgłaszający zobowiązany jest dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT. Zapłata z tytułu wystawionej faktury VAT powinna nastąpić nie później niż do dnia 27 marca 2020 r. zgodnie z poniższymi danymi:

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB,

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Millennium Bank nr konta 89 1160 2202 0000 0000 8618 2926 Tytuł przelewu: Telemarketer Roku 2020 – numer faktury

 

7. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt IV.6. Regulaminu została ustalona zgodnie z następującymi zasadami:

7.1. za zgłoszenia dokonane w I turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości:

7.1.1.  599,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za pakiet startowy składający się z 2 zgłoszeń w kategoriach wskazanych w pkt II.2.1-II.2.5. Regulaminu. Pakiet startowy jest pakietem obowiązkowym dla każdego Zgłaszającego w tych kategoriach;

7.1.2.  1 249,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za pakiet 5 zgłoszeń w kategoriach wskazanych w pkt II.2.1-II.2.5 Regulaminu;

7.1.3. 299,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za każde kolejne zgłoszenie poza pakietami wskazanymi w pkt. 7.1.1-7.1.2 Regulaminu w kategoriach wskazanych w pkt II.2.1-II.2.5 Regulaminu;

7.2.  za zgłoszenia dokonane w II turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości:

7.2.1.  699,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za pakiet startowy składający się z 2 zgłoszeń w kategoriach wskazanych w pkt II.2.1-II.2.5 Regulaminu. Pakiet startowy jest pakietem obowiązkowym dla każdego Zgłaszającego w tych kategoriach;

7.2.2.  1 499,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za pakiet 5 zgłoszeń w kategoriach wskazanych w pkt II.2.1-II.2.5 Regulaminu;

7.2.3.  349,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za każde kolejne zgłoszenie poza pakietami wskazanymi w pkt. 7.1.1-7.1.2 Regulaminu w kategoriach wskazanych w pkt II.2.1-II.2.5 Regulaminu.

7.3.  za zgłoszenie dokonane w kategoriach wskazanych w pkt. II.2.6-II.2.9 Regulaminu należy uiścić opłatę w wysokości 499 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za każde zgłoszenie;

7.4.  dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT za każde zgłoszone nagranie trwające dłużej niż 20 minut;

7.5.  w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt IV.5. Regulaminu (np. brak zanonimizowania danych rozmówcy w nagraniu), nagranie takie może zostać poprawione i zgłoszone ponownie do Konkursu, przy czym przesłanie zgłoszenia zawierającego już poprawione nagranie wymaga dokonania po raz kolejny opłaty, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7.1.-7.3. Regulaminu.

8. Dokonanie łącznie wszystkich czynności, o których mowa w pkt IV.4.-IV.7. Regulaminu zwane będzie w dalszej części Regulaminu ”Zgłoszeniem”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków opisanych pkt IV.4.-IV.7. Regulaminu, a w szczególności nieuiszczenie opłaty za Zgłoszenie, błędne wypełnienie Formularza, nadesłanie Zgłoszenia po upływie terminu, wskazanie niewłaściwej kategorii, przekazanie uszkodzonych lub niewłaściwych nagrań, przekazanie nagrań niespełniających innych wymogów oznacza, że Zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu i nie będzie uwzględniane przez Jury przy wyborze zwycięzców.

 

V. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenia nadesłane w Konkursie będą weryfikowane i oceniane w trzech etapach, zgodnie z następującą procedurą:

1.1.  I etap Konkursu – w którym następuje weryfikacja poprawności Zgłoszeń zgodnie z pkt IV.4.- IV.7. Regulaminu; za ocenę formalną Zgłoszeń odpowiada Organizator, który w tym celu może wykorzystać rozwiązania, w tym technologiczne przeznaczone do tego typu działań;

1.2.  II etap Konkursu – w którym Jury dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń (nagrań audio, wideo, zapisów konwersacji chat) w oparciu o arkusze ocen opracowane przez Jury zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu:

1.2.1.Jury określi zasady dokonywania oceny Zgłoszeń, w szczególności sposobu wartościowania poszczególnych elementów Zgłoszeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;

1.2.2.  Zgłoszenie do Konkursu przekazane przez określonego Zgłaszającego nie będzie oceniane przez członka Jury reprezentującego tego Zgłaszającego lub organizacje z nim powiązane. Za rozdzielenie Zgłoszeń do oceny pomiędzy poszczególnymi członkami Jury odpowiada Przewodniczący Jury;

1.2.3.  Każde nagranie audio, wideo, konwersacja zostanie ocenione odrębnie i niezależnie przez minimum trzech członków Jury lub przez specjalnie zaprojektowany w tym celu program (aplikację). W przypadku wystąpienia istotnych różnic w ocenie nagrania audio, wideo, konwersacji dokonanych przez trzech członków Jury lub ww. program (aplikację), Przewodniczący Jury podejmie decyzję o dokonaniu oceny tego nagrania audio, wideo, konwersacji przez dodatkowych członków Jury w ilości wymaganej do zobiektywizowania ostatecznej oceny;

1.2.4.  Członkowie Jury podczas oceny każdego nagrania audio, wideo, konwersacji nie będą informowani o ocenach dokonanych przez innych członków Jury lub o wynikach oceny dokonanej przez program (aplikację).

1.3. III etap Konkursu– bezpośrednia ocena Uczestników, których Zgłoszenia zostały zaklasyfikowane do dalszego udziału w Konkursie składająca się z:

1.3.1.telefonicznych lub wideotelefonicznych lub 2 konwersacji symultanicznych prowadzonych przez internetowy kanał kontaktu rozmów symulacyjnych według scenariuszy opracowanych przez Jury oraz

1.3.2. indywidualnych rozmów Jury z Uczestnikami, w czasie których Uczestnicy dokonają autoprezentacji;

2. Prace związane z oceną Zgłoszeń, o których mowa w pkt V.1. Regulaminu zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi zasadami:

2.1.  I etap Konkursu – ocena poprawności zgłoszeń trwać będzie w terminie od dnia 10 lutego do 13 marca 2020 r.;

2.2.  II etap Konkursu – ocena Zgłoszeń trwać będzie w terminie od 23 marca do 24 kwietnia 2020 r.;

2.3.  III etap Konkursu – ocena Uczestników nastąpi w trakcie bezpośrednich spotkań z Jury w miejscu wskazanym przez Organizatora, w terminie od 18 do 22 maja 2020 r.

3. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną ocenione w II etapie najwyżej spośród wszystkich otrzymanych w trakcie Konkursu (maksymalnie po 5 Uczestników w każdej kategorii) zostaną zakwalifikowani do III etapu Konkursu.

4. Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do III etapu Konkursu nastąpi do dnia 5 maja 2020r. na Stronie Internetowej Konkursu. Ponadto, Organizator poinformuje o tym fakcie każdego Uczestnika poprzez kontakt z osobą reprezentującą Zgłaszającego wskazaną w Formularzu, zgodnie z pkt IV.5.8. Regulaminu.

5. Po zakończeniu III etapu Konkursu Jury w czasie wspólnych obrad wybierze po jednym zwycięzcy z każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają tytuł "Zwycięzca w Konkursie Telemarketer Roku” wraz ze statuetką będącą potwierdzeniem zwycięstwa w danej kategorii. Jury może ponadto przyznać nagrody specjalne (wyróżnienia) wybranym przez siebie Uczestnikom.

6. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu „Telemarketer Roku 2020” w poszczególnych lub wszystkich kategoriach, szczególnie w sytuacji, gdy spośród nadesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wytypowanie najlepszego Zgłoszenia, np. z uwagi na niski poziom merytoryczny Zgłoszeń w porównaniu z poprzednimi edycjami Konkursu.

7. Jury oceniać będzie Zgłoszenia według kryteriów opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Członkowie Jury oraz wszystkie inne osoby, które będą miały dostęp do nagrań przekazanych w ramach Zgłoszeń do Konkursu zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych w Konkursie informacji, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

 

VI. NAGRODY ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas gali zorganizowanej przez Organizatora w Warszawie. Data i miejsce organizowania gali zostaną podane przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku.

2. W skład nagród przeznaczonych do wydania zwycięzcom w Konkursie wchodzi statuetka „Telemarketera Roku 2020” ufundowana przez Organizatora oraz – pod warunkiem, że takie zostaną przekazane Organizatorowi – nagrody finansowane przez sponsorów i partnerów Konkursu.

3. Z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody, Organizator udziela Zgłaszającemu nieodpłatnej licencji na posługiwanie się logotypem „Telemarketer Roku 2020” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wykorzystania dla celów marketingowych, w tym reklamy i promocji swojej działalności gospodarczej.

4. Każdemu nagrodzonemu Uczestnikowi w Konkursie zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. W przypadku, gdyby zgodnie z pkt II.3. Regulaminu Organizator podjął decyzję o przyznaniu nagród, w tym nagród Grand Prix Zgłaszającym, którzy biorą udział w Konkursie jako podatnicy CIT (np. spółki z o. o., S.A.), wówczas Zgłaszający zobowiązani są do samodzielnego rozliczenia otrzymanych w Konkursie nagród jako przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy nagrodę Grand Prix otrzyma Zgłaszający będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wówczas zastosowanie znajdują zasady opisane w pkt VI. Ust. 4. Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu, telewizji oraz w sieci Internet, w zakresie nazwy (firmy) Zgłaszającego, imienia i nazwiska zwycięskiego Uczestnika oraz kategorii, w jakiej przyznano nagrodę lub wyróżnienie.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zebrane w związku z przeprowadzaniem Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa; telefon 22 555 33 10, e-mail: stowarzyszenie@smb.pl. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9-17.

3. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu.

4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu – Zasady przetwarzania danych osobowych przy przeprowadzaniu Konkursu Telemarketer Roku 2020.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Konkursu, jak również za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Formularzu.

3. Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za materiały przesłane w ramach zgłoszeń do Konkursu. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia, spoczywa na Zgłaszającym.

4. Wszystkie koszty związane z uczestniczeniem w Konkursie, w tym zwłaszcza opłaty za Zgłoszenie w Konkursie, koszty dojazdu do miejsca przebiegu III etapu konkursu oraz miejsca organizacji gali pokrywa Zgłaszający.

5. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919- 921 Kodeksu cywilnego.

6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.

8. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

11. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

12. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

13. Organizator nie zwraca zgłoszeń przekazanych mu w ramach Konkursu.

14. Organizator oświadcza, że przekazane w ramach zgłoszeń nagrania zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych. Nagrania zostaną zniszczone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.