Regulamin

Regulamin konkursu:

Regulamin Konkursu Telemarketer Roku 2021

Regulamin nagrody specjalnej:

Nagroda specjalna – Customer experience

Nagroda specjalna – Rozmowa retencyjna

Nagroda specjalna – Efekt WOW

Załączniki:

Załącznik 1 do Regulaminu

Załącznik 2 do Regulaminu

Załącznik 3 do Regulaminu

 

REGULAMIN KONKURSU TELEMARKETER ROKU 2021

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU
 2. Konkurs pod nazwą „Telemarketer Roku 2021” (dalej: Konkurs) prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin).
 3. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222550, NIP 5251011995, REGON 011263596 (dalej: Organizator).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w okresie od 22 lutego 2021 do 19 marca 2021 r. na zasadach określonych w rozdziale IV Regulaminu.
 5. Dla potrzeb Konkursu pod pojęciem „telemarketer” oraz „konsultant contact center” rozumie się wszystkie stanowiska i funkcje realizujące działania związane z bezpośrednim kontaktem zdalnym, w tym w szczególności telefonicznym, z interesariuszami danej organizacji (np. konsumenci, partnerzy, klienci wewnętrzni) w zakresie obsługi, sprzedaży, windykacji i innych, zarówno w ruchu wychodzącym, jak i przychodzącym.
 6. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora, środków pozyskanych od Zgłaszających, a także środków pozyskanych od sponsorów lub partnerów Organizatora.
 7. CELE KONKURSU
 8. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji pracy konsultanta contact center oraz promocji działań realizowanych za pośrednictwem struktur typu contact center poprzez identyfikowanie i propagowanie dobrych praktyk rynkowych.
 9. Celem Konkursu jest ocena jakości pracy i postaw zgłoszonych Uczestników oraz wyłonienie najlepszych telemarketerów, zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu w następujących kategoriach konkursowych:

1.1.  Sprzedaż telefoniczna

1.2.  Obsługa klienta

1.3.  Customer service in English

1.4.  Helpdesk

1.5.  Windykacja

1.6.  Wideorozmowa

1.7.  Czat sprzedażowy

1.8.  Czat obsługowy

1.9.  Obsługa klienta w mediach społecznościowych

1.10.             Obsługa klienta w kanale e-mail.

 1. W ramach Konkursu Organizator może przyznać również Zgłaszającym nagrody Grand Prix. W celu wyłonienia zwycięzców nagród Grand Prix Organizator stworzy specjalny ranking Zgłaszających w oparciu o oceny cząstkowe poszczególnych Uczestników. W rankingu zostaną uwzględnieni wyłącznie ci Zgłaszający, którzy zgłoszą do Konkursu co najmniej 5 (słownie: pięciu) Uczestników. Zwycięzcami rankingu zostaną Zgłaszający, którzy osiągną najwyższe miejsca w rankingu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie stworzenia rankingu i nie przyznania nagród Grand Prix.
 2. W ramach Konkursu mogą zostać przyznane nagrody specjalne dla Uczestników. Zasady przyznawania nagród specjalnych zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Konkursu dostępnej pod adresem telemarketerroku.pl (dalej: Strona Internetowa Konkursu) najpóźniej do dnia 22 lutego 2021 roku.
 • JURY KONKURSU
 1. Organizator powoła spośród ekspertów i liderów branży contact center Kapitułę Jury składającą się z Przewodniczącego Jury, Członków Kapituły oraz Honorowych Członków Kapituły. Rolą Kapituły będzie opracowanie szczegółowych kryteriów oceny, założeń procesu oceny i wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach, a także nadzór nad pracą członków Jury. Pracami Kapituły Jury kieruje Przewodniczący Jury.
 2. Organizator powoła Jury składające się z osób reprezentujących środowisko branżowe, w szczególności trenerów contact center i innych osób, które w swojej praktyce zawodowej odpowiadają za kontrolę i doskonalenie jakości pracy telemarketerów. Jury Konkursu zostanie powołane w drodze wyboru spośród osób, które zgłoszą chęć udziału w pracach Jury w ramach dostępnego publicznie procesu rekrutacji do Jury. Listę członków Jury zatwierdzi Organizator wraz z członkami Kapituły Jury.
 3. Pełny skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 22 lutego 2021 roku na Stronie Internetowej Konkursu.
 4. Jeśli liczba zgłoszeń do Konkursu będzie wymagała zwiększenia składu Jury, Organizator podejmie decyzję o powiększeniu tego składu w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2021 roku. Decyzja może być podjęta na wniosek Przewodniczącego Jury.
 5. UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU
 6. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać organizacja, która w okresie od 15 marca 2020 roku do 5 marca 2021 roku prowadziła działania telemarketingowe, contact center, tj. kampanie telemarketingowe w ruchu wychodzącym i/lub obsługę połączeń telefonicznych lub połączeń wideo w ruchu przychodzącym i/lub działania polegające na bezpośredniej komunikacji z klientami przy użyciu internetowych kanałów kontaktu, takich jak e-mail, chat oraz komunikatory social media (dalej: Zgłaszający). Zgłaszający powinien wyznaczyć osobę uprawnioną do reprezentowania go w związku z Konkursem, w tym zwłaszcza odpowiedzialną za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz bieżący kontakt z Organizatorem.
 7. Uczestnikiem Konkursu może być telemarketer, który w okresie, o którym mowa pkt IV.1. Regulaminu współpracował ze Zgłaszającym (bez względu na formę tej współpracy, w tym zwłaszcza był zatrudniony u Zgłaszającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, o dzieło, itp.), a jego współpraca ze Zgłaszającym na dzień rozpoczęcia rejestracji zgłoszeń do Konkursu trwała nieprzerwanie, co najmniej 6 (słownie: sześć) miesięcy (dalej: Uczestnik).
 8. Telemarketer może być zgłoszony do Konkursu jako Uczestnik w kilku różnych kategoriach. W każdej kategorii dany telemarketer może być zgłoszony tylko raz.
 9. Zgłaszający zainteresowani udziałem w Konkursie powinni dokonać rejestracji Uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej Konkursu w zakładce „WEŹ UDZIAŁ” (dalej: Formularz). Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest w dwóch turach:

1.11.             I tura przyjmowania zgłoszeń trwa w dniach od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

1.12.             II tura przyjmowania zgłoszeń trwa w dniach od 15 marca do 19 marca 2021 r.

2.          Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać następujące informacje i elementy:

2.1.  dane zgłaszanego Uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zamieszkania – miejscowość);

2.2.  skan oświadczenia Uczestnika zawierającego zgodę na publikację wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu;

2.3.  określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;

2.4.  nagrania rozmów, połączeń wideo, zapisy konwersacji z klientami adekwatnie do kategorii, do której jest dokonywane zgłoszenie:

2.4.1.      w przypadku kategorii wskazanych w pkt II.2.1 należy załączyć 3 (słownie: trzy) zestawy nagrań dokumentujących proces sprzedaży przeprowadzony przez Uczestnika z jednym klientem:

2.4.1.1.     każdy zestaw nagrań może składać się z 1, 2 lub 3 nagrań;

2.4.1.2.     nagrania muszą mieć postać plików elektronicznych w formacie MP3;

2.4.1.3.     jakość wszystkich nagrań musi umożliwiać Jury ich odsłuchanie i ocenę;

2.4.1.4.     każdy zestaw nagrań (maksymalnie 3 osobne rozmowy telefoniczne) nie powinien trwać łącznie dłużej niż 20 minut; do Konkursu mogą zostać zgłoszone zestawy nagrań, które będą trwały dłużej niż 20 minut jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości, o której mowa w pkt IV.7.3. Regulaminu;

2.4.2.      w przypadku kategorii wskazanych w pkt II.2.2-5 należy załączyć 3 (słownie: trzy) nagrania rozmów Uczestnika:

2.4.2.1.     nagrania muszą mieć postać plików elektronicznych w formacie MP3;

2.4.2.2.     jakość wszystkich nagrań musi umożliwiać Jury ich odsłuchanie i ocenę;

2.4.2.3.     każde nagranie rozmowy nie powinno trwać dłużej niż 20 minut; do Konkursu mogą zostać zgłoszone nagrania, które będą trwały dłużej niż 20 minut jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości, o której mowa w pkt IV.7.3. Regulaminu;

2.4.3.      w przypadku kategorii wskazanych w pkt II.2.6 należy załączyć 3 (słownie: trzy) nagrania rozmów wideo Uczestnika:

2.4.3.1.     nagrania muszą mieć postać plików elektronicznych w formacie AVI, MP4, MOV lub WMV;

2.4.3.2.     jakość wszystkich elementów audio i wideo nagrań musi umożliwiać Jury ich odtworzenie (wysłuchanie, obejrzenie) i ocenę;

2.4.3.3.     każde nagranie wideo nie powinno trwać dłużej niż 20 minut; do Konkursu mogą zostać zgłoszone nagrania wideo, które będą trwały dłużej niż 20 minut jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości, o której mowa w pkt IV.7.3. Regulaminu;

2.4.4.      w przypadku kategorii wskazanych w pkt II.2.7-9 należy załączyć 3 (słownie: trzy) zapisy konwersacji Uczestnika:

2.4.4.1.     konwersacje muszą być zapisane w formacie graficznym z rozszerzeniem pdf, jpg, png, gif;

2.4.4.2.     jakość wszystkich nagrań powinna umożliwiać Jury ich odczytanie i ocenę;

2.4.4.3.     konwersacje powinny być przesłane w całości, wraz z automatycznym powitaniem (jeśli jest stosowane w danej konwersacji) i załącznikami przesłanymi w czasie korespondencji;

2.4.4.4.     konwersacje powinny być oznaczone czasem tj. wskazana dokładana godzina poszczególnych wiadomości w ramach konwersacji;

2.4.5.      w przypadku kategorii wskazanej w pkt II.2.10 należy załączyć 3 (słownie: trzy) zestawy zapisów konwersacji Uczestnika:

2.4.5.1.     każdy zestaw konwersacji może składać się z 1, 2, 3, 4 lub 5 wiadomości  e-mail wysłanych do klienta przez telemarketera oraz dowolnej liczby wiadomości e-mail wysłanych przez klienta w ramach tej samej konwersacji;

2.4.5.2.     konwersacje muszą być zapisane w formacie graficznym z rozszerzeniem pdf, jpg, png, gif;

2.4.5.3.     jakość wszystkich nagrań powinna umożliwiać Jury ich odczytanie i ocenę;

2.4.5.4.     konwersacje powinny być przesłane w całości, wraz z automatycznym powitaniem (jeśli jest stosowane w danej konwersacji) i załącznikami przesłanymi w czasie korespondencji;

2.4.5.5.     konwersacje powinny być oznaczone czasem tj. powinna być wskazana dokładana data i godzina poszczególnych wiadomości w ramach konwersacji

2.4.6.      nagrania rozmów głosowych i wideo oraz zapisy konwersacji nie mogą mieć wyciętych fragmentów, ani doklejonych fragmentów innych rozmów lub konwersacji; niedopuszczalna jest ingerencja w oryginalną treść i formę nagrania lub zapisu konwersacji za wyjątkiem tej wskazanej w pkt IV.5.4.8. Regulaminu;

2.4.7.      rozmowy i konwersacje muszą być prowadzone w języku polskim, za wyjątkiem kategorii o której mowa w pkt II.2.3, która musi być prowadzona w języku angielskim;

2.4.8.      nagrania rozmów głosowych i wideo oraz zapisy konwersacji nie mogą zawierać danych identyfikujących osoby (klienta), z którymi prowadzono rozmowę; odpowiedzialność za odpowiednie zanonimizowanie nagrań leży po stronie Zgłaszającego;

2.5.  dane Zgłaszającego (nazwa podmiotu, adres, NIP);

2.6.  dane osoby reprezentującej Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon);

2.7.  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków przez Uczestnika, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

3.      oświadczenie o poprawności merytorycznej nagrań, tj. zgodności przekazywanych informacji z rzeczywistością i obowiązującymi zasadami (np. w zakresie szczegółów prezentowanej oferty, lub zasad obsługi klienta);Po prawidłowym wypełnieniu Formularza, Zgłaszający zobowiązany jest dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT. Zapłata z tytułu wystawionej faktury VAT powinna nastąpić nie później niż do dnia 27 marca 2021 r. zgodnie z poniższymi danymi:

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB,

 1. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa

Millennium Bank nr konta 89 1160 2202 0000 0000 8618 2926 Tytuł przelewu: Telemarketer Roku 2021 – numer faktury

4.      Wysokość opłaty, o której mowa w pkt IV.6. Regulaminu została ustalona zgodnie z następującymi zasadami:

4.1.  za zgłoszenia dokonane w I turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości:

4.1.1.      500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) + 23% VAT za pierwsze zgłoszenie;

4.1.2.      300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) + 23% VAT za drugie i każde kolejne zgłoszenie;

4.2.  za zgłoszenia dokonane w II turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości:

4.2.1.      500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) + 23% VAT za pierwsze zgłoszenie, o ile Zgłaszający nie zgłosił żadnego zgłoszenia w pierwszym terminie;

4.2.2.      400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) + 23% VAT za drugie i każde kolejne zgłoszenie;

4.3.  dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT za każde nagranie (dla zgłoszeń w kategoriach wskazanych w pkt. 2.2-2.5), zestaw nagrań (dla zgłoszeń w kategorii wskazanej w pkt. 2.1), lub zgłoszenie wideo (dla zgłoszeń w kategorii wskazanej w pkt. 2.6) trwające dłużej niż 20 minut;

4.4.  w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt IV.5. Regulaminu (np. brak zanonimizowania danych rozmówcy w nagraniu), nagranie takie może zostać poprawione i zgłoszone ponownie do Konkursu, przy czym przesłanie zgłoszenia zawierającego już poprawione nagranie wymaga dokonania po raz kolejny opłaty, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7.1.-7.3. Regulaminu. Nagranie poprawione traktuje się tak, jakby było zgłoszone po raz pierwszy do Konkursu.

5.        Dokonanie łącznie wszystkich czynności, o których mowa w pkt IV.4.-IV.7. Regulaminu zwane będzie w dalszej części Regulaminu ”Zgłoszeniem”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków opisanych pkt IV.4.-IV.7. Regulaminu, a w szczególności nieuiszczenie opłaty za Zgłoszenie, błędne wypełnienie Formularza, nadesłanie Zgłoszenia po upływie terminu, wskazanie niewłaściwej kategorii, przekazanie uszkodzonych lub niewłaściwych nagrań, przekazanie nagrań niespełniających innych wymogów oznacza, że Zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu i nie będzie uwzględniane przez Jury przy wyborze zwycięzców.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

1.             Zgłoszenia nadesłane w Konkursie będą weryfikowane i oceniane w trzech etapach, zgodnie z następującą procedurą:

1.1.       I etap Konkursu – w którym następuje weryfikacja poprawności Zgłoszeń zgodnie z pkt IV.4.- IV.7. Regulaminu; za ocenę formalną Zgłoszeń odpowiada Organizator, który w tym celu może wykorzystać rozwiązania, w tym technologiczne przeznaczone do tego typu działań;

1.2.       II etap Konkursu – w którym Jury dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń (zestawów nagrań, nagrań, nagrań wideo, zapisów konwersacji) w oparciu o arkusze ocen opracowane przez Jury zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu:

1.2.1. Kapituła Jury określi zasady dokonywania oceny Zgłoszeń, w szczególności sposobu wartościowania poszczególnych elementów Zgłoszeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;

1.2.2.  Zgłoszenie do Konkursu przekazane przez określonego Zgłaszającego nie będzie oceniane przez członka Jury reprezentującego tego Zgłaszającego lub organizacje z nim powiązane. Za rozdzielenie Zgłoszeń do oceny pomiędzy poszczególnymi członkami Jury odpowiadają Organizator i Przewodniczący Jury;

1.2.3.  Każdy zestaw nagrań, nagranie, nagranie wideo,  zapis konwersacji zostanie ocenione odrębnie i niezależnie przez minimum trzech członków Jury lub przez specjalnie zaprojektowany w tym celu program (aplikację). W przypadku wystąpienia istotnych różnic w ocenie dokonanych przez trzech członków Jury lub ww. program (aplikację), Przewodniczący Jury podejmie decyzję o dokonaniu oceny przez dodatkowych członków Jury w ilości wymaganej do zobiektywizowania ostatecznej oceny;

1.2.4.  Członkowie Jury podczas oceny każdego zestawu nagrań, nagrania, nagrania wideo, zapisu konwersacji nie będą informowani o ocenach dokonanych przez innych członków Jury lub o wynikach oceny dokonanej przez program (aplikację).

1.3.     III etap Konkursu– bezpośrednia ocena Uczestników, których Zgłoszenia zostały zaklasyfikowane do dalszego udziału w Konkursie składająca się z:

1.3.1. rozmów telefonicznych lub wideotelefonicznych lub symultanicznych konwersacji prowadzonych przez internetowe kanały kontaktu według scenariuszy opracowanych przez Jury oraz

1.3.2.   indywidualnych rozmów Jury z Uczestnikami, w czasie których Uczestnicy m.in. dokonają autoprezentacji.

             Prace związane z oceną Zgłoszeń, o których mowa w pkt V.1. Regulaminu zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

5.1.  I etap Konkursu – ocena poprawności zgłoszeń trwać będzie w terminie od dnia 1 marca do 9 kwietnia 2021 r.;

5.2.  II etap Konkursu – ocena Zgłoszeń trwać będzie w terminie od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.;

5.3.  III etap Konkursu – ocena Uczestników nastąpi w trakcie bezpośrednich spotkań z Jury w miejscu wskazanym przez Organizatora, w terminie od 24 maja do 3 czerwca 2021 r.

6.        Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną ocenione w II etapie Konkursu najwyżej spośród wszystkich otrzymanych w trakcie Konkursu (maksymalnie po 5 Uczestników w każdej kategorii) zostaną zakwalifikowani do III etapu Konkursu.

7.        Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do III etapu Konkursu nastąpi do dnia 14 maja 2021r. na Stronie Internetowej Konkursu. Ponadto, Organizator poinformuje o tym fakcie każdego Uczestnika poprzez kontakt z osobą reprezentującą Zgłaszającego wskazaną w Formularzu, zgodnie z pkt IV.5.8. Regulaminu.

8.        Po zakończeniu III etapu Konkursu Jury w czasie wspólnych obrad wybierze po jednym zwycięzcy z każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Zwycięzca w Konkursie Telemarketer Roku 2021” wraz ze statuetką będącą potwierdzeniem zwycięstwa w danej kategorii. Jury może ponadto przyznać nagrody specjalne (wyróżnienia) wybranym przez siebie Uczestnikom. Wyróżnieni Uczestnicy otrzymają tytuł „Wyróżniony w Konkursie Telemarketer Roku 2021”, a Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu Konkursu otrzymają tytuł „Nominowany w Konkursie Telemarketer Roku 2021” z oznaczeniem odpowiedniej kategorii.

9.        Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu „Telemarketer Roku 2021” w poszczególnych lub wszystkich kategoriach, szczególnie w sytuacji, gdy spośród nadesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wytypowanie najlepszego Zgłoszenia, np. z uwagi na niski poziom merytoryczny Zgłoszeń.

10.     Jury oceniać będzie Zgłoszenia według kryteriów opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

11.     Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

12.     Członkowie Jury oraz wszystkie inne osoby, które będą miały dostęp do zestawów nagrań, nagrań, nagrań wideo, zapisów konwersacji przekazanych w ramach Zgłoszeń do Konkursu zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych w Konkursie informacji, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

VI.         NAGRODY ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas gali zorganizowanej przez Organizatora w Warszawie lub w formie on-line, w sytuacji, gdyby z uwagi na obowiązujące obostrzenia nie było możliwe zorganizowanie gali stacjonarnie. Data i miejsce organizowania gali zostaną podane przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu nie później niż do dnia 30 maja 2021 roku.
 2. W skład nagród przeznaczonych do wydania zwycięzcom w Konkursie wchodzi statuetka „Telemarketer Roku 2021” ufundowana przez Organizatora oraz – pod warunkiem, że takie zostaną przekazane Organizatorowi – nagrody finansowane przez sponsorów i partnerów Konkursu.
 3. Z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody, Organizator udziela Zgłaszającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na posługiwanie się logotypem „Telemarketer Roku 2021” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wykorzystania dla celów marketingowych, w tym reklamy i promocji swojej działalności gospodarczej.
 4. Każdemu nagrodzonemu Uczestnikowi w Konkursie zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. W przypadku, gdyby zgodnie z pkt II.3. Regulaminu Organizator podjął decyzję o przyznaniu nagród, w tym nagród Grand Prix Zgłaszającym, którzy biorą udział w Konkursie jako podatnicy CIT (np. spółki z o. o., S.A.), wówczas Zgłaszający zobowiązani są do samodzielnego rozliczenia otrzymanych w Konkursie nagród jako przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy nagrodę Grand Prix otrzyma Zgłaszający będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wówczas zastosowanie znajdują zasady opisane w pkt VI. Ust. 4. Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu, telewizji oraz w sieci Internet, w zakresie nazwy (firmy) Zgłaszającego, imienia i nazwiska zwycięskiego Uczestnika oraz kategorii, w jakiej przyznano nagrodę lub wyróżnienie.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe zebrane w związku z przeprowadzaniem Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa; telefon 601-971-336, e-mail: stowarzyszenie@smb.pl. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9-17.
 3. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu.
 4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu – Zasady przetwarzania danych osobowych przy przeprowadzaniu Konkursu Telemarketer Roku 2021.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Konkursu, jak również za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Formularzu.
 3. Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za materiały przesłane w ramach zgłoszeń do Konkursu. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia, spoczywa na Zgłaszającym.
 4. Wszystkie koszty związane z uczestniczeniem w Konkursie, w tym zwłaszcza opłaty za Zgłoszenie w Konkursie, koszty dojazdu do miejsca przebiegu III etapu konkursu oraz miejsca organizacji gali pokrywa Zgłaszający.
 5. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919- 921 Kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.
 8. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 11. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.
 12. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 13. Organizator nie zwraca zgłoszeń przekazanych mu w ramach Konkursu.
 14. Organizator oświadcza, że przekazane w ramach zgłoszeń nagrania i zapisy konwersacji zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych.

 

 

Załączniki: