Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do Konkursu

Zgłoszeń do Konkursu może dokonać podmiot gospodarczy, który prowadził działania telemarketingowe i posiada nagrania rozmów telefonicznych z takich działań, zarejestrowanych w okresie od 1 marca 2018 roku do 14 marca 2019 roku.

Uczestnikiem Konkursu może być telemarketer, który był związany w chwili wykonywania działań telemarketingowych z firmą zgłaszającą, dowolną formą współpracy, a jego staż pracy w firmie zgłaszającej na dzień dokonania nagrań rozmów był nie krótszy niż 6 miesięcy.

Przed wyborem rozmów do konkursu zachęcamy do lektury Kompendium Telemarketera Roku 2017


Konsultanci zgłaszani są do następujących kategorii: 

 1. Obsługa klienta – rozmowy wychodzące i przychodzące polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze;
 2. Helpdesk dla klientów – rozmowy przychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej dla klientów zakończone rozwiązaniem problemu;
 3. Helpdesk wewnętrzny – rozmowy przychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej dla pracowników firmy zakończone rozwiązaniem problemu;
 4. Windykacja – rozmowy przychodzące i wychodzące zakończone deklaracją spłaty należności;
 5. Sprzedaż inbound – rozmowy przychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi;
 6. Sprzedaż outbound – rozmowy wychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi;
 7. Inne projekty telefoniczne – rozmowy przychodzące i wychodzące nienależące do pozostałych kategorii. Do tej kategorii zaliczyć można m.in. rozmowy prowadzone w ramach badania zadowolenia klientów, akcji informacyjnych, umawiania spotkań, wywiadów telefonicznych, akcji lojalnościowych, przeprowadzania ankiet, kampanii utrzymaniowych.
 8. Wideorozmowa – rozmowy przeprowadzone w kanale wideo.

Telemarketer może być zgłoszony do Konkursu w kilku różnych kategoriach. W każdej kategorii dany telemarketer może być zgłoszony tylko raz.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminach:

I tura – od 11 lutego do 8 marca 2019 roku

II tura – od 11 marca do 15 marca 2019 roku

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje:

 • dane zgłaszanego Uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zamieszkania – miejscowość)
 • dane Firmy zgłaszającej (nazwa podmiotu, adres, NIP)
 • dane osoby reprezentującej Firmę zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon)
 • wybór kategorii konkursowej
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akcveptacji jego warunków przez osobę reprezentującą zgłaszającego oraz Uczestnika
 • oświadczenie o poprawności nagrań merytorycznych
 • deklaracja o chęci uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział firmy w Konkursie
 • załączenie skanu podpisanego Oświadczenia Uczestnika (Załącznik 3 – pobierz)
 • załączenie trzech nagrań rozmów, które muszą spełniać kryteria:

dla kategorii Obsługa klienta, Helpdesk dla klientów, Helpdesk wewnętrzny, Windykacja, Sprzedaż inbound, Sprzedaż outbound, Inne projekty telefoniczne:

 • plik w formacie MP3;
 • jakość nagrań powinna umożliwiać ich odsłuchanie i ocenę;
 • nagranie jednej rozmowy nie powinno trwać dłużej niż 20 minut, dopuszczalne jest zgłaszanie nagrań trwających dłużej niż 20 minut, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty (50 zł + 23% VAT za każde nagranie);
 • nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych ani doklejonych fragmentów z innego połączenia;
 • dane osobowe muszą być wyciszone;
 • rozmowa musi być przeprowadzona w języku polskim;

dla kategorii Wideorozmowa:

 • plik w formacie AVI, MP4, MOV lub WMV;
 • jakość elementów wideo i audio powinna umożliwiać ich odtworzenie i ocenę;
 • nagranie jednej rozmowy nie powinno trwać dłużej niż 20 minut, dopuszczalne jest zgłaszanie nagrań trwających dłużej niż 20 minut, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty (50 zł + 23% VAT za każde nagranie);
 • nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych ani doklejonych fragmentów z innego połączenia;
 • dane osobowe muszą być wyciszone i graficznie wymazane;
 • rozmowa musi być przeprowadzona w języku polskim.

Formularz umożliwia zgłoszenie kilku Uczestników jednocześnie (dla tej samej osoby reprezentującej Firmę zgłaszającą).


Opłaty

Zgłoszenia w I turze (od 11 lutego do 8 marca 2019 r.):

199 zł + 23% VAT – zgłoszenie konsultanta w każdej kategorii

Zgłoszenia w II turze (od 11 marca do 15 marca 2019 r.):

249 zł + 23% VAT –  zgłoszenie konsultanta w każdej katgorii

Dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł + 23% VAT za każde zgłoszone nagranie trwające dłużej niż 20 minut (obowiązuje w I i II turze).

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 29 marca 2019 roku.


W ramach Konkursu zostanie również stworzony specjalny ranking w oparciu o kryterium średniej arytmetycznej punktów otrzymanych przez poszczególnych Uczestników w II etapie. W rankingu zostaną uwzględnione wyłącznie te firmy, które zgłoszą do Konkursu co najmniej 5 Uczestników.