Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do Konkursu 

Zgłoszeń do Konkursu może dokonać podmiot gospodarczy, który prowadził działania telemarketingowe i posiada nagrania rozmów telefonicznych z takich działań, zarejestrowanych w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 10 marca 2017 roku.

Uczestnikiem Konkursu może być telemarketer, który był związany w chwili wykonywania działań telemarketingowych ze firmą zgłaszającą, dowolną formą współpracy, a jego staż pracy w firmie zgłaszającej na dzień dokonania nagrań rozmów był nie krótszy niż 6 miesięcy.

Konsultanci zgłaszani są do następujących kategorii: 

 1. Obsługa klienta – rozmowy wychodzące i przychodzące polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze.
 2. Helpdesk – rozmowy przychodzące zakończone rozwiązaniem problemu.
 3. Windykacja – rozmowy przychodzące i wychodzące zakończone deklaracją spłaty należności.
 4. Sprzedaż inbound – rozmowy przychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi.
 5. Sprzedaż outbound – rozmowy wychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi.
 6. Inne projekty telefoniczne – rozmowy przychodzące i wychodzące nienależące do pozostałych kategorii. Do tej kategorii zaliczyć można m.in. rozmowy prowadzone w ramach badania zadowolenia klientów, akcji informacyjnych, umawiania spotkań, wywiadów telefonicznych, akcji lojalnościowych, przeprowadzania ankiet, kampanii utrzymaniowych.
 7. Wideorozmowa – rozmowy przeprowadzone w kanale wideo. 

Telemarketer może być zgłoszony do Konkursu w kilku różnych kategoriach. W każdej kategorii dany telemarketer może być zgłoszony tylko raz.

Zgłoszenia przyjmowane są od 27 lutego do 20 marca 2017, na w zakładce Weź udział.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje:

 • dane zgłaszanego Uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko)
 • dane Firmy zgłaszającej (nazwa podmiotu, adres, NIP)
 • dane osoby reprezentującej Firmę zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon)
 • wybór kategorii konkursowej
 • załączenie skanu podpisanego Oświadczenia Uczestnika (Załącznik 4 – pobierz)
 • załączenie trzech nagrań rozmów, które muszą spełniać kryteria:

  • dla kategorii Obsługa klienta, Helpdesk, Windykacja, Sprzedaż inbound, Sprzedaż outbound, Inne projekty telefoniczne:

   • plik w formacie MP3
   • jakość nagrań powinna umożliwiać ich odsłuchanie i ocenę
   • nagranie jednej rozmowy nie może trwać dłużej niż 20 minut; przy czym nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych ani doklejonych fragmentów z innego połączenia
   • dane osobowe muszą być wyciszone
   • rozmowa musi być przeprowadzona w języku polskim
  • dla kategorii Wideorozmowa:

   • plik w formacie AVI, MP4, MOV lub WMV
   • jakość elementów wideo i audio powinna umożliwiać ich odtworzenie i ocenę
   • nagranie jednej rozmowy nie może trwać dłużej niż 20 minut; przy czym nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych ani doklejonych fragmentów z innego połączenia
   • dane osobowe muszą być wyciszone i graficznie wymazane
   • rozmowa musi być przeprowadzona w języku polskim

Formularz umożliwia zgłoszenie kilku Uczestników jednocześnie (dla tej samej osoby reprezentującej Firmę zgłaszającą).


Opłaty

Opłata za każdego zgłoszonego konsultanta w kategoriach Obsługa klienta, Helpdesk, Windykacja, Sprzedaż inbound, Sprzedaż outbound, Inne projekty telefoniczne wynosi 125 zł + 23% VAT.

Opłata za każdego zgłoszonego konsultanta w kategorii Wideorozmowa wynosi 250 zł + 23% VAT.

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 22 marca 2017.


Zaproszenia na Galę 

Każda osoba reprezentująca Firmę zgłaszającą konsultantów do konkursu Telemarketer Roku 2017 otrzymuje bezpłatne zaproszenie na Galę wręczenia nagród. Bezpłatne zaproszenia otrzymują również konsultanci nominowani do III etapu Konkursu oraz ich bezpośredni przełożeni.