Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do Konkursu

Zgłoszeń do Konkursu może dokonać podmiot gospodarczy, który prowadził działania telemarketingowe tj. kampanie telemarketingowe w ruchu wychodzącym i/lub obsługa połączeń telefonicznych lub połączeń wideo w ruchu przychodzących i/lub działania polegające na bezpośredniej komunikacji z klientami przy użyciu internetowych kanałów kontaktu i posiada nagrania rozmów telefonicznych z takich działań, zarejestrowanych w okresie od 15 marca 2019 roku do 5 marca 2020 roku.

Uczestnikiem Konkursu może być telemarketer, który był związany w chwili wykonywania działań telemarketingowych z firmą zgłaszającą, dowolną formą współpracy, a jego staż pracy w firmie zgłaszającej na dzień rozpoczęcia rejestracji zgłoszeń był nie krótszy niż 6 miesięcy.

Przed wyborem rozmów do konkursu zachęcamy do lektury Kompendium Telemarketera Roku 2017


Konsultanci zgłaszani są do następujących kategorii: 

  1. Obsługa klienta – rozmowy wychodzące oraz przychodzące polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze przy zachowaniu zasad profesjonalnej obsługi;
  2. Sprzedaż inbound – rozmowy przychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi oraz rozmowy prowadzone w ramach kampanii utrzymaniowych;
  3. Sprzedaż outbound – rozmowy wychodzące zakończone sprzedażą produktu lub usługi oraz rozmowy prowadzone w ramach kampanii utrzymaniowych;
  4. Helpdesk – rozmowy przychodzące i wychodzące dedykowanych linii pomocy technicznej dla klientów/ pracowników Zgłaszającego zakończone rozwiązaniem problemu;
  5. Windykacja – rozmowy przychodzące i wychodzące zakończone deklaracją spłaty należności;
  6. Wideorozmowa – rozmowa prowadzona według standardów profesjonalnego kontaktu z klientem przez telefon w ramach jednej z wymienionych wyżej kategorii, dzięki której przynajmniej jeden z rozmówców może słyszeć i widzieć drugiego;
  7. Czat sprzedażowy – rozmowa przychodząca prowadzona przez internetowy kanał kontaktu tj. czat, Messenger, Skype itp. zakończona sprzedażą produktu;
  8. Czat obsługowy – rozmowa przychodząca prowadzona przez internetowy kanał kontaktu tj. czat, Messenger, Skype itp. polegająca na udzieleniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze bądź pomocy technicznej przy zachowaniu standardów profesjonalnej obsługi klienta.
  9. Customer service in English – rozmowy wychodzące oraz przychodzące prowadzone w języku angielskim, polegające na udzielaniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze przy zachowaniu zasad profesjonalnej obsługi;
  10. Nagroda specjalna: Customer experience –  rozmowy przychodzące i wychodzące nienależące do pozostałych kategorii. Zakończone zbudowaniem bardzo dobrej relacji z klientem.

Telemarketer może być zgłoszony do Konkursu w kilku różnych kategoriach. W każdej kategorii dany telemarketer może być zgłoszony tylko raz.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminach:

I tura – 3 luty – 28 luty 2020

II tura2 marca – 6 marca 2020

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje:

 • dane zgłaszanego Uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zamieszkania – miejscowość)
 • dane Firmy zgłaszającej (nazwa podmiotu, adres, NIP)
 • dane osoby reprezentującej Firmę zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon)
 • wybór kategorii konkursowej
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków przez osobę reprezentującą zgłaszającego oraz Uczestnika
 • oświadczenie o poprawności nagrań merytorycznych
 • deklaracja o chęci uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział firmy w Konkursie
 • załączenie skanu podpisanego Oświadczenia Uczestnika (Załącznik-3-do-Regulaminu-TR – pobierz)
 • załączenie trzech nagrań rozmów, które muszą spełniać kryteria:

dla kategorii Obsługa klienta, Customer service in English, Helpdesk, Windykacja, Sprzedaż inbound, Sprzedaż outbound:

 • plik w formacie MP3;
 • jakość nagrań powinna umożliwiać ich odsłuchanie i ocenę;
 • nagranie jednej rozmowy nie powinno trwać dłużej niż 20 minut, dopuszczalne jest zgłaszanie nagrań trwających dłużej niż 20 minut, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty (50 zł + 23% VAT za każde nagranie);
 • nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych ani doklejonych fragmentów z innego połączenia;
 • dane osobowe muszą być wyciszone;
 • rozmowa musi być przeprowadzona w języku polskim, wyjątek stanowi rozmowa zgłoszona w kategorii Customer service in English, gdzie rozmowa musi być przeprowadzona w języku angielskim;
 • nagranie nie może zawierać danych identyfikujących klientów, z którymi prowadzono rozmowy; odpowiedzialność za odpowiednie zanonimizowanie nagrań leży po stronie Zgłaszającego;

dla kategorii Wideorozmowa:

 • plik w formacie AVI, MP4, MOV lub WMV;
 • jakość elementów wideo i audio powinna umożliwiać ich odtworzenie i ocenę;
 • nagranie jednej rozmowy nie powinno trwać dłużej niż 20 minut, dopuszczalne jest zgłaszanie nagrań trwających dłużej niż 20 minut, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty (50 zł + 23% VAT za każde nagranie);
 • nagrana rozmowa nie może mieć wyciętych ani doklejonych fragmentów z innego połączenia;
 • dane osobowe muszą być wyciszone i graficznie wymazane;
 • rozmowa musi być przeprowadzona w języku polskim;
 • nagranie nie może zawierać danych identyfikujących klientów, z którymi prowadzono rozmowy; odpowiedzialność za odpowiednie zanonimizowanie nagrań leży po stronie Zgłaszającego;

dla kategorii czat sprzedażowy i czat obsługowy:

 • zapisane w formacie graficznym z rozszerzeniem pdf, jpg, png, gif;
 • jakość każdej z 3 konwersacji powinna umożliwiać Jury ich weryfikację i ocenę;
 • przesłane w całości, wraz z automatycznym powitaniem (jeśli jest stosowane w danej rozmowie) i załącznikami przesłanymi w czasie korespondencji;
 • oznaczone czasem tj. wskazana dokładana godzina poszczególnych wiadomości w ramach konwersacji;
 • przeprowadzone w języku polskim;
 • jedną spójną całością, niedopuszczalne jest doklejanie fragmentów rozmów z innych konwersacji lub wycinanie fragmentów;
 • zanonimizowane tj. dane osobowe klienta (rozmówcy) muszą być niewidoczne – odpowiednie zanonimizowanie danych leży po stronie Zgłaszającego.

Formularz umożliwia zgłoszenie kilku Uczestników jednocześnie (dla tej samej osoby reprezentującej Firmę zgłaszającą).


Opłaty

Zgłoszenia w I turze (3 luty – 28 luty 2020):

599,00 zł netto za pakiet startowy składający się z 2 zgłoszeń, pakiet startowy jest obowiązkowy dla każdego Zgłaszającego;

299,00 zł netto za każde kolejne zgłoszenie ponad pakiet startowy;

1 249,00 zł netto za pakiet 5 dodatkowych zgłoszeń ponad pakiet startowy;

Zgłoszenia w II turze (2 marca – 6 marca 2020):

699,00 zł netto za pakiet startowy składający się z 2 zgłoszeń, pakiet startowy jest obowiązkowy dla każdego Zgłaszającego;

349,00 zł netto za każde kolejne zgłoszenie ponad pakiet startowy;

1 499,00 zł netto za pakiet 5 dodatkowych zgłoszeń ponad pakiet startowy;

Za zgłoszenie dokonane w kategoriach:

czat sprzedażowy; 
czat obsługowy;
wideorozmowa;
customer service in English ;

należy uiścić opłatę w wysokości 499 zł netto za każde zgłoszenie (obowiązuje w I i II terminie);

Dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł netto za każde zgłoszone nagranie trwające dłużej niż 20 minut (obowiązuje w I i II turze).

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 27 marca 2020 roku.


W ramach Konkursu zostanie również stworzony specjalny ranking w oparciu o kryterium średniej arytmetycznej punktów otrzymanych przez poszczególnych Uczestników w II etapie. W rankingu zostaną uwzględnione wyłącznie te firmy, które zgłoszą do Konkursu co najmniej 5 Uczestników.