Warunki udziału


Zgłoszenia do nagrody specjalnej w kategorii "Czat" (dalej: Konkurs Specjalny)

Zgłoszeń do Konkursu Specjalnego może dokonać podmiot gospodarczy, który w okresie od 1 marca 2018 roku do 14 marca 2019 roku prowadził działania polegające na bezpośredniej komunikacji z klientami przy użyciu internetowych kanałów kontaktu i posiada zapisy rozmów.

Uczestnikiem Konkursu Specjalnego może być telemarketer, który w chwili wykonywania działań bezpośredniej komunikacji z klientami był związany z firmą zgłaszającą, dowolną formą współpracy, a jego staż pracy w firmie zgłaszającej na dzień rozpoczęcia rejestracji zgłoszenia do konkursu był nie krótszy niż 6 miesięcy.


W ramach Konkursu Specjalnego oceniane będą rozmowy prowadzone przez internetowe kanały kontaktu tj. czat, Messenger, Skype itp.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 4 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje:

 • dane zgłaszanego Uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zamieszkania – miejscowość)
 • dane Firmy zgłaszającej (nazwa podmiotu, adres, NIP)
 • dane osoby reprezentującej Firmę zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon)
 • wybór kategorii konkursowej
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Zasadami przyznawania nagrody specjalnej w kategorii "Czat" i akceptacji jego warunków przez osobę reprezentującą zgłaszającego oraz Uczestnika
 • oświadczenie o poprawności merytorycznej konwersacji
 • deklarację o chęci uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział Firmy w Konkursie
 • załączenie skanu podpisanego Oświadczenia Uczestnika (Załącznik 3 – pobierz)
 • załączenie trzech zapisów konwersacji, które muszą spełniać kryteria:

   

   

  • zapisane w formacie graficznym z rozszerzeniem pdf, jpg, png, gif;
  • jakość każdej z trzech konwersacji powinna umożliwiać Jury ich weryfikację i ocenę;
  • przesłane w całości, wraz z automatycznym powitaniem (jeśli jest stosowane w danej rozmowie) i załącznikami przesłanymi w czasie korespondencji;
  • oznaczone czasem tj. wskazana dokładana godzina poszczególnych wiadomości w ramach konwersacji;
  • przeprowadzone w języku polskim;
  • jedną spójną całością, niedopuszczalne jest doklejanie fragmentów rozmów z innych konwersacji lub wycinanie fragmentów;
  • zanonimizowane tj. dane osobowe klienta (rozmówcy) muszą być niewidoczne – odpowiednie zanonimizowanie danych leży po stronie Zgłaszającego. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie Specjalnym zgłoszeń, które nie spełniają wymogu anonimizacji danych.

Formularz umożliwia zgłoszenie kilku Uczestników jednocześnie (dla tej samej osoby reprezentującej Firmę zgłaszającą), należy jednak pamiętać, że Uczestnik w ramach kategorii może być zgłoszony tylko raz.


Opłaty

Za zgłoszenie do Konkursu Specjalnego opłata wynosi 499,00 zł + 23% VAT za każdego zgłoszonego Uczestnika.

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 12 kwietnia 2019 roku.